Logo Bouwbedrijf Beukers

Voorwaarden

Voorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Bouwbedrijf: Beukers Bouw, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88960994.

Opdrachtgever: de wederpartij van Beukers Bouw met wie een overeenkomst tot het verrichten van bouwwerkzaamheden wordt gesloten.

1.Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Beukers Bouw en een opdrachtgever waarop Beukers Bouw deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Beukers Bouw, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1.Alle offertes van Beukers Bouw zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn van aanvaarding is gesteld.

2.De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief B.T.W tenzij anders vermeld.

3.Een samengestelde prijsopgave verplicht Beukers Bouw niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4.Beukers Bouw is gerechtigd om binnen de geldigheidsduur van een offerte deze te wijzigen of in te trekken.

De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van Beukers Bouw behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt

1.Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daarvoor veroorzaakte schade.

2.De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

Beukers Bouw is aansprakelijk voor schade aan andere werken en eigendommen van de opdrachtgever voor zover deze door de uitvoering van het werk zijn toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Beukers Bouw.

1.Beukers Bouw is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.

2.Beukers Bouw is voorts verplicht de door of namens de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen op te volgen.

3.Beukers Bouw is verplicht de opdrachtgever te wijzen op onvolkomenheden in door of namens de opdrachtgever voorgeschreven constructies en werk wijzen en in door of namens de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen, alsmede de gebreken in door de opdrachtgever ter beschikking gestelde voorgeschreven bouwstoffen en hulpmiddelen, voor zover Beukers Bouw deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.

4.Beukers Bouw vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken tot vergoeding van schade voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van het bouwbedrijf.

Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Beukers Bouw derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

1.Betaling dient steeds te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, op een door het bouwbedrijf aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

2.Beukers Bouw is gerechtigd om periodiek te factureren. Beukers Bouw vraagt opdrachtgever 50% van het factuur te voldoen binnen 7 dagen. Beukers Bouw vraagt opdrachtgever 50% van het rest bedrag te voldoen bij oplevering. Tenzij anders vermeld op de factuur.

3.Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand.

4.In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Beukers Bouw en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Beukers Bouw onmiddellijk opeisbaar zijn.

5.Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

1.Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is Beukers Bouw gerechtigd tot invordering van het verschuldigde over te gaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en de betaling is uitgebleven

2.Indien Beukers Bouw tot invordering overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever. Beukers Bouw is gerechtigd deze kosten te fixeren op 10% van de verschuldigde hoofdsom.

3.Indien de opdrachtgever een termijn niet tijdig betaalt, is Beukers Bouw gerechtigd het werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde termijn is voldaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en de betaling is uitgebleven.

1.De overeenkomst tussen Beukers Bouw en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2.Beukers Bouw zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

1.Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop het bouwbedrijf geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor het bouwbedrijf niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van het bouwbedrijf worden daaronder begrepen.

2.Beukers Bouw heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Beukers Bouw haar verbintenis had moeten nakomen.

3.Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Beukers Bouw opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Beukers Bouw niet mogelijk is, of langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden. In dat geval bestaat er geen verplichting tot schadevergoeding. Indien Beukers Bouw bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde, c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

De rechter in de woonplaats van Beukers Bouw is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Beukers Bouw het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Op elke overeenkomst tussen Beukers Bouw en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Scroll naar boven